Yasin Yüregir

100 Adet KPSS Tarih Çalışma Soruları ve Cevapları

05.05.2019
26

100 Adet KPSS Tarih Çalışma Soruları ve Cevapları

Tarih ezber ağırlıklı bir ders olduğu için KPPS adaylarının çoğu bu dersten fazlasıyla çekinmektedir. Ancak KPPS sınavına hazırlanan kişilerin ders çalışırken yapmış olduğu en büyük hatalardan birisi de konuları olduğu gibi ezberlemeye çalışmaktır. Özellikle tarih gibi içerisinde birçok konuyu barındıran bir derste bu şekilde düz bir ezber mantığı maalesef ki sınavda size istediğiniz başarıyı sağlamayacaktır. Bilgi düzeyini ölçmenin yanında yorumlama yeteneği de isteyen KPSS sınavında gerçek başarıya ulaşabilmeniz için konu çalışmanın yanında farklı türden bol bol soru çözmeniz de gerekmektedir. Bu şekilde hem konuları ayrıntılarıyla kavramış olursunuz hem de bilgiler hafızanızda daha kalıcı bir hale gelmiş olur.

Bu nedenlerden dolayı sınava hazırlanan kişilere yardımcı olması amacıyla KPSS tarih dersini daha kalıcı bir hale getirecek 100 adet KPSS tarih çalışma sorusu hazırladık. Eğer siz de sınavda gerçek başarıya ulaşmak istiyorsanız bu sorulara kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederiz.

KPSS Tarih Çalışma Soruları

1. Tarih boyunca hangi devletler Türk adını taşımıştır?

Göktürkler, Hatay Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan

1. Türk adından ilk kez hangi kaynaklarda bahsedilmiştir?

Çin yıllıklarında

1. Türkiye kelimesi ilk kez hangi kaynaklarda geçmiştir?

Bizans kaynaklarında

1. Orta Asya’nın en eski kültür merkezi hangisidir?

Anav Kültürü

1. Türklere ait en eski kültür merkezi hangisidir?

Kelteminar Kültürü

1. Tunçtan ve altından yapılmış eşyalara ilk kez rastlanan ve Türklerin ilk ataları olduğu kabul edilen kültür hangisidir?

Andronova Kültürü

1. Türklere ait en gelişmiş kültür merkezi olarak kabul edilen kültür hangisidir?

Tagar Kültürü (Günümüze en yakın olan kültürdür.)

1. Bozkırın kuyumcuları unvanı verilen Türk topluluğu hangisidir?

İskitler

1. Çin Seddi neden yapılmıştır?

Asya Hun Devleti hükümdarı olan Teoman Çin’e karşı çok sayıda akınlar yapmıştır. Bu saldırılardan korunmak amacıyla Çin’in ilk hükümdarı olan Qin Shi Huang Çin Seddi’ni inşa ettirmiştir.

1. Hristiyanlar tarafından Tanrı’nın Kamçısı olarak adlandırılan Türk hükümdarı kimdir?

Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila

1. 639 yılında başlayan, 40 Türk’ün ölümüyle sonuçlanan ve Türk tarihindeki ilk bağımsızlık mücadelesi olarak bilinen ayaklanmanın adı nedir?

Kürşad Ayaklanması

1. Türk tarihinin ilk veziri olarak kabul edilen 2. Göktürk Devleti’nin vezirinin adı nedir?

Vezir Tonyukuk

1. Uygur alfabesi hangi alfabeden etkilenilerek ortaya çıkarılmıştır?

Soğd Alfabesi

1. Yenisey Yazıtları kimlere aittir?

Kırgızlar

1. Dünyadaki ilk Türkoloji Enstitüsü kaç yılında, nerede ve hangi millet tarafından açılmıştır?

1870 yılında Budapeşte’de Macarlar tarafından açılmıştır.

1. Gök Tanrı inancına göre din adamları nasıl adlandırılmıştır?

Bu inanca göre din adamlarına kam ya da baksı adı verilmiştir.

1. En eski inançlardan birisi olan Totemizm inancında kutsal varlıklar ne olarak adlandırılırdı?

Ongun

1. Eski Türk topluluklarının kutsal saydığı ve kendisini temsil ettiğine inandıkları hayvan nedir?

Kurt

1. Eski Türk toplumlarında ölmüş büyüklerin ruhlarına inanma ne olarak adlandırılır?

Animizm (Atalar Kültü)

1. Töre hukukunu ilk kez yazılı hale getiren topluluk hangisidir?

Uygurlar

1. Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler hangileridir?

Orhon (millî), Uygur (millî), Soğd, Kiril, Arap, Latin

1. Orhun Kitabelerinin yazarı kimdir?

Yolluğ Tigin

1. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı kimdir?

Teoman

1. Eski Türk toplumlarında bilinen ilk Türk şairi kimdir?

Aprın-Çur Tigin

1. Uygur ressamları ne olarak adlandırılırdı?

Bedizci

1. Türeyiş Destanı kimlere aittir?

Uygurlar

1. Uygurlara ait bir eser olan Şine-Usu yazıtlarında başarıları ve kazanmış olduğu zaferlerle adından sıkça söz edilen hükümdar kimdir?

Bayan Çor Kağan

1. Divan-ı Lügatıt Türk adlı eser kime aittir?

Kaşgarlı Mahmut

1. Türk toplumlarında ilk kez devlet ve millet olma bilinci hangi devlet döneminde görülür?

Asya Hun Devleti

1. Avrupa Hun Devleti’nin kurucusu kimdir ve hangi bölgede kurulmuştur?

Kurucusu Balamir’dir ve Macaristan civarında kurulmuştur.

1. Anadolu’ya ilk kez Türk akınlarını gerçekleştiren devlet hangisidir?

Avrupa Hun Devleti

1. İlk Türk alfabesi ne zaman kullanılmıştır?

Göktürkler döneminde kullanılmıştır. (38 harfli kendilerine özgü bir alfabe oluşturmuşlardır.)

1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi hangi devlet yapılmıştır?

Uygur Devleti

1. En uzun destanımızın adı nedir? Kimler tarafından yazılmıştır?

En uzun destanımız Manas Destanı’dır. Kırgızlar tarafından yazılmıştır.

1. Avarların yıkılmasına neden olan topluluğun adı nedir?

Franklar (805 yılında)

1. Türk kelimesinin anlamı nedir?

Türk kelimesi türemek, töreli ve nizam sahibi gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca sıfat haliyle bakıldığında güç ve kuvvet anlamlarını da taşımaktadır.

1. Balbalların ilk örneğini hangi Türk topluluğu vermiştir?

İskitler

1. Museviliği din olarak kabul eden ilk Türk topluluğunun adı nedir?

Hazarlar

1. Türklerde devlet anlayışı büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

Oğuş (Aile) – Urug (Soy) – Bod (Boy) – Budun (Millet) – İl (Devlet)

1. Hunlar ve Çin Devleti arasında yaşanan çatışmaların altında yatan temel neden nedir?

Bu anlaşmazlıkların temel nedeni her iki devlet için de önemi büyük olan İpek Yolu’nu ele geçirebilmektir.

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hangi hükümdar unvanları kullanılıyordu?

Hakan, Tanhu, Han, Şanyü, İdikut, Yabgu, Kağan, İlteber, İlteriş, İlber ve Kül Erkin

1. Türk tarihi boyunca ilk kez hangi devlet Han yerine Çar unvanını kullanmıştır?

Tuna Bulgarları

1. Yerleştikleri bölgenin Arap hakimiyetine girmesini önlemek amacıyla Arap Müslümanlarla çatışan Türk devletleri hangileridir?

Türgişler ve Hazarlar

1. Kavimler Göçü’nün başlamasında önemli bir etkiye sahip olan hükümdarın adı nedir?

Balamir

1. Bilinen ilk Türk kadın hükümdar kimdir?

Tarihte bilinen ilk kadın hükümdar Tomris Hatun’dur.

1. Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluk hangisidir?

İskitler

1. Türkler ilk kez hangi dönemde tek bir bayrak altında toplanabilmiştir?

Mete Han döneminde

1. Avrupa’da kurulan ilk Türk devletinin adı nedir?

Avrupa Hun Devleti

1. Türk adını ilk kez devlet olarak kullanan devletin adı nedir?

Göktürk Devleti

1. Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı metinleri hangisidir?

Orhun Abideleri

1. Din değişikliğinin ilk kez görüldüğü Türk topluluğu hangisidir?

Uygurlar

1. Moğolların hakimiyetini kabul eden ilk Türk topluluğunun adı nedir?

Kırgızlar

1. Türk mimarisinde kervansarayların ilk kez inşa edildiği topluluk hangisidir?

Karahanlılar

1. Pusula, barut, kağıt ve matbaayı ilk icat eden millet hangisidir?

Çinliler

1. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti hangisidir?

Uygurlar

1. Üzengiyi ilk kullanan topluluğun adı nedir?

Avarlar

1. Türklerin kullanmış olduğu ilk madeni para hangi devlete aittir?

Göktürkler

1. Kur’an-ı Kerim’i ilk kez Türkçe’ye çeviren Türk devletinin adı nedir?

Akkoyunlular

1. İlk Türkçe siyasetname olma özelliğini taşıyan eser hangisidir?

Kutadgu Bilig

1. İlk Anadolu Selçuklu parası hangi dönemde bastırılmıştır?

1. Mesut zamanında bastırılmıştır.

1. Osmanlı Devleti’nin aldığı ilk beylik hangisidir?

Karesi Beyliği

1. Dünya’da sömürgeciliğe karşı yapılan ilk savaşın adı nedir?

ABD Bağımsızlık Savaşı

1. Osmanlı döneminde yeniçeriler tarafından katledilen ilk padişah kimdir?

Genç Osman

1. Osmanlılarda ilk kez iç borçlanma hangi dönemde görülmüştür?

3. Mustafa Döneminde görülmüştür.

1. Müslümanlığı kabul eden ilk Türk boyunun adı nedir?

Karluklar

1. Tarihte ilk kez para kullanan medeniyet hangisidir?

Lidyalılar

1. Denizcilik ve deniz ticaretiyle uğraşan ilk devlet hangisidir?

Fenikeliler

1. Tarihte ilk yazıyı kim bulmuştur?

Sümerler (Çivi Yazısı)

1. Dünya’da bilinen ilk hukuk devleti hangisidir?

Sümerler

1. Dünya’daki ilk anayasa kim tarafından hazırlanmıştır?

Babil Kralı Hammurabi

1. Dünya’da bilinen ilk kütüphane hangi millet tarafından oluşturulmuştur?

Asurlular

1. Türk tarihinde ilk kütüphane kuran devlet hangisidir?

Uygurlar

1. İlk resim yazısını kullanan medeniyet hangisidir?

Mısır Medeniyeti

1. İlk meydan savaşı ve yazılı antlaşma kimler tarafından yapılmıştır?

Mısır Medeniyeti ve Hititliler

1. Güneş takvimini bulan medeniyetin adı nedir?

Mısır Medeniyeti

1. Türkler ilk kez hangi dönemde yerleşik hayata geçmeye başlamıştır?

Uygurlar

1. Mısır’da kurulan ilk Türk devletinin adı nedir?

Tolunoğulları

1. Osmanlılarda ilk bütçe çalışmalarında kim tarafından yapılmıştır?

Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

1. Osmanlı Devleti’nde ilk mali teşkilat hangi dönemde yapılmıştır?

1. Murat zamanında yapılmıştır.

1. Osmanlı devletinde ilk gümüş, altın ve kağıt para hangi dönemde bastırılmıştır?

Osmanlı Devleti’nde ilk gümüş para Orhan Bey, ilk altın para Fatih ve ilk kağıt para da Abdülmecit döneminde bastırılmıştır.

1. Osmanlı Devleti’nde ilk top ne zaman kullanılmıştır?

Kosova Savaşı’nda

1. İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

Yıldırım Bayezid

1. Hükümdarın görevinin Tanrı tarafından verildiğine inanılan anlayış nedir?

Kut Anlayışı

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Kağanların oğullarına verilen isim nedir?

Tigin

1. Eski Türk devletlerinde yazışma işlerinden sorumlu kişi kimdir?

Tamgacı ya da Bitigci

1. Tudun (Todun)’un anlamı nedir?

Vali-Vergi Memuru

1. Eski Türk devletlerinde hanedan üyesi valiye verilen ad nedir?

Şad

1. Eski Türk devletlerinde en az değişikliğe uğrayan alan hangisidir?

Askerlik

1. Türk topluluklarında komutanlar hangi unvanlara sahiptir?

Subaşı, Tarkan, Böri ve Noyan

1. Eski Türk devletlerinin geçim kaynağının büyük bir kısmı neden oluşuyordu?

Hayvancılık

1. Para olarak kullanılabilme özelliği bulunan ve üzerinde hükümdarın mührü olan ipekten yapılmış bez parçaları ne olarak adlandırılır?

Kamdu

1. Eski Türkler tarafından yapılan cenaze törenlerine verilen ad nedir?

Yuğ

1. Yuğ törenleri yapılırken orada bulunanlar tarafından yakılan ağıtlar ne olarak adlandırılır?

Sagu

1. Töre kurallarının ilk kez yazılı hale getirildiği eserin adı nedir?

Cengizname

1. Dünya’da üretilen ilk halı unvanına sahip olan Pazırık halısı hangi Türk devleti tarafından yapılmıştır?

Asya Hun

1. Türkler geçmişten günümüze kadar hangi takvimleri kullanmıştır?

12 Hayvanlı Takvim, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi Takvim

1. Türklerin tarih boyunca inandığı dinler nelerdir?

Totemizm, Nasturizm, Atalar Kültü, Doğalar Kültü, Şamanizm, Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet

1. Oğuzname (Oğuz Kağan Destanı) hangi Türk topluluğuna aittir?

Hunlar

1. Ergenekon ve Bozkurt Destanlarını yazan Türk devleti hangisidir?

Göktürkler

 100. Bizans ve Selçuklu devletleri arasında gerçekleşen ilk savaş kaç yılında yapılmıştır ve adı nedir?

1048 Pasinler Savaşı

kpss tarih

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.